Regulamin

„Bieg Św Jerzego w Stajni Zarembowo”

 

I .ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Biegu Św. Jerzego jest STOWARZYSZENIE-STAJNIA ZAREMBOWO, 05-190 Nasielsk Cegielnia Psucka 264. NIP531-170-46-68, REGON 382839442, KRS 0000773944
 2. Oficjalna strona internetowa zawodów: http://biegswjerzego.zarembowo.pl, e-mail: stajnia@zarembowo.pl

II .CEL

 1. Popularyzacja i upowszechnianie jeździectwa, biegania i jazdy na rowerze jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Nasielsk, Pomiechówek i okolic.
 3. Utrwalanie więzi rodzinnych i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 4. Promocja Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Jabłonna jako miejsca aktywnego spędzania czasu.
 5. Promocja wsi Aleksandrowo, która po kilkudziesięciu latach wraca powrotem na mapę administracyjną Polski.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 23 maja 2020 r.
 2. Bieg odbędzie się w sołectwie Aleksandrowo, na terenie gminy Nasielsk.
 3. Start Biegu Św. Jerzego nastąpi o godzinie 12.00. Szczegółowa trasa oraz położenie miejsca startu i mety znajduje się na stronie http://biegswjerzego.zarembowo.pl

IV. DYSTANS

 1. Długości tras: jazda konna – 10km,
 2. bieg – 5 km,
 3. jazda rowerem – 10km. Trasa nie jest atestowana.

V. POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu zostanie wykonany elektroniczne przez firmę Entretiming.
 2. Zawodników nie obowiązują limity czasu.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W Biegu Św. Jerzego mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyły 15 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
 3. Uwaga! Limit uczestników Biegu Św Jerzego wynosi 198 osób (66 drużyn 3 osobowych). Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu Św. Jerzego muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić bezpośrednio przy starcie i mecie zawodów.
 5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów oraz na stronie http://biegswjerzego.zarembowo.pl
 7. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z mapą przebiegu trasy biegu.
 8. Odbiór numerów startowych możliwy będzie wyłącznie w dniu biegu w biurze zawodów w godz. 10.00 – 11.30.

VII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wysłanie swoich danych za pomocą formularza na stronie http://www.entretiming.pl/bieg-sw-jerzego/ Każdy zawodnik musi podać:
 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • dyscyplinę w której chce wystartować (jazda konna, bieg lub jazda rowerem)
 1. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do piątku 24 maja 2019. Po tym czasie dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 198 miejsc, zapisy zostaną zamknięte.
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wysłał formularz zgłoszeniowy
 3. Każdy uczestnik otrzymuje:
 • numer startowy oraz chip (do zwrotu po zawodach),
 • napój na mecie,
 • dyplom lub medal po ukończeniu biegu,
 • posiłek regeneracyjny,

VIII. OPŁATA STARTOWA

Bieg jest wydarzeniem darmowym dla uczestników

IX. KLASYFIKACJE

Podczas biegu prowadzona będzie klasyfikacja w trzech kategoriach:

A – Sztafeta (jeździec konny + biegacz + rowerzysta)

B – Thriatlon (jazda konna/bieg/jazda rowerem – pokonane przez jednego zawodnika)

C – Najszybszy w dyscyplinie (najlepszy czas przejazdu konno, biegiem i rowerem)

X. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsca I w Sztafecie – złoty medal i 300PLN dla każdego
 2. Zdobywcy miejsca II w Sztafecie – srebrny medal i zestaw upominków.
 3. Zdobywcy miejsca III w Sztafecie – brązowy medal i zestaw upominków.
 4. Zdobywca miejsca I, II i III w Thriatlonie – odpowiednio medale złoty, srebrny i brązowy oraz zestawy upominków od Stajni Zarembowo.
 5. Najszybsi w dyscyplinie zostaną wyróżnieni pucharami

 XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach, przeprowadzenia Biegu Św. Jerzego wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
 2. Uczestnik podpisem wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych STOWARZYSZENIE-STAJNIA ZAREMBOWO z siedzibą w Cegielni Psuckiej 264. NIP 531-170-46-68, REGON 382839442, KRS 0000773944
 3. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji osobom trzecim.
 4. Uczestnik podpisem potwierdza, że podał dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 5. Uczestnik podpisem potwierdza że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników biegów, do publikacji informacji o przebiegu zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie i w telewizji.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników Biegu Św. Jerzego obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Każdy uczestnik pokonuje trasę z numerem startowym widocznym z przodu i z tyłu dla organizatorów.
 3. Każdemu uczestnikowi przypisany zostanie numer startowy. Po biegu zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia numeru organizatorom.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 6. Uwaga! Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 • Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 • Konie udostępnione przez organizatora są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków
 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 2. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 Organizator

STOWARZYSZENIE-STAJNIA ZAREMBOWO, 05-190 Nasielsk Cegielnia Psucka 264.

NIP531-170-46-68, REGON 382839442, KRS 0000773944